hero image
سرو هرزویل در استان گیلان

سرو هرزویل

روستایی کهن با قدمتی در حدود 1000 سال است. سرو هرزویل که نام آن در نقاط مختلف به سرو شیرازي و سرو کاشی مشهور است، دارای طول 25 متر است. عمر آن بیش از 1000 سال است و نام آن در سفرنامه ناصر خسرو نیز آمده است. آرامگاه آقا سید محمود مرندی وامام زاده ابراهیم که مورد توجه مردم اند، در این روستا قرار دارند. از مهمترین عوامل تهدید کننده آن بتون ریزی اطراف آن و همچنین اعتقادات مذهبی اهالی در قالب کوبیدن سکه و بستن پارچه است. این سرو در فهرست آثار طبیعی ملی سازمان حفاظت محیط زیست ایران به ثبت رسیده است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس