hero image
آشوراده در شهر بندر ترکمن
hero image
آشوراده در شهر بندر ترکمن
hero image
آشوراده در شهر بندر ترکمن

آشوراده

ارتفاع این منطقه از سطح دریاهای آزاد 26 متر پایین¬تر است. بقایای دو بنای تاریخی قلعه روس¬ها و خانه وزیر مختار روس در آن قرار دارد. قلعه روس¬ها، قلعه نظامي متروكه¬ای از دوره روسيه تزاري است که به قلعه سرتك يا سرتوك معروف است. اين قلعه با وسعت 600 متر مربع تنها قلعه‌اي است كه هنوز برج و بارو و ديوارهاي آجري آن در قسمت شمالي مجاور روستاي متروكه آشوراده باقي مانده است، داراي 3 برجك ديده‌باني و يك درب ورودي و چند اتاق است. آجر و ساروج مصالحياستكهدرآنبهكاررفتهاست ،كه هنوز قابل ترميم و بازسازي است. رستوران شیلات در آن دایر بوده و غذاهای دریایی در آن سرو می¬شود.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس