hero image
تفرجگاه آبیدر در شهر سنندج

تفرجگاه آبیدر

از دو کوه آبیدر بزرگ و آبیدر کوچک تشکیل شده است. به‌ دليل‌ پرآب‌ بودن‌ چشمه‌سارها، قنات‌ها و وجود باغ‌هاي‌ متعدد مانند امانيه‌، اميريه‌ و ... چنين‌ ناميده‌ مي‌شود همچنین به دلیل نزدیکی و دسترسی آسان، از تفرجگاههای شهر سنندج به شمار می-رود.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس