hero image
آبگرم خرقان در شهر قزوین

آبگرم خرقان

رودخانه خررود از این منطقه می­گذرد و آب چشمه آب معدنی خرقان پس از استفاده به آن می­ریزد. رسوب­های دوران چهارم اطراف چشمه را پوشانده‌اند، آب چشمه خرقان از میان رسوب­های کربناته که بر روی سازندهای آهکی دوره ائوسن قرار گرفته­اند، بیرون می­آید. در این منطقه گسلی از شمال شرق به جنوب غرب وجود دارد که چشمه خرقان در قسمت انتهای جنوبی آن جای دارد. مظهر چشمه در اثر عامل­هایی چون زمین لرزه، یا پدیده رسوب گذاری خود آب، در طول خط گسل تغییر محل فراوان داده و تپه‌ای از سنگ تراورتن به ارتفاع حدود 20 متر در مجاور جاده آسفالته و اطراف آن پدید آورده­اند. آب چشمه خرقان از دسته آب­های کلروه سدیک و بیکربناته کلسیک گرم با PH اسیدی و دمای آن حدود 55 درجه سانتي­گراد(دردسته چشمه­هاي داغ) است. آب این چشمه در درمان دردهای عصبی، سیاتیک و رماتیسم، عفونت­های مجاری تنفسی، تورم گلو و حلق و برنشیت مزمن (به صورت استنشاق) موثر است. دبي چشمه حدود 3 ليتر در ثانيه است.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس