hero image
قنات گوهر ریز جوپار در شهر کرمان

قنات گوهر ریز جوپار

قنات گوهرریز، یک رشته قنات در جوپار کرمان و از جمله قنات‌های ایرانی ثبت‌شده به‌عنوان میراث جهانی یونسکو است قنات گوهر ریز یکی از فعال‌ترین قنات‌های جوپاراست که در دوره صفویه حفرشده و درمجموع با سه هزار و ۵۵۶ متر طول و ۱۲۹ حلقه چاه و در شش رشته با دبی آب ۶۰ لیتر در ثانیه حدود ۳۳۰ هکتار اراضی باغی شهر جوپار را آبیاری می‌کند و یکی از مزیت‌های این قنات تأمین آب آن از گسل است
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس