hero image
دریاچه ولشت در شهرستان چالوس
hero image
دریاچه ولشت در شهرستان چالوس
hero image
دریاچه ولشت در شهرستان چالوس

دریاچه ولشت

دریاچهٔ ولشت ۷۱اُمین اثر طبیعی ملی است که توسط سازمان میراث فرهنگی در ۱۵ مهر ۱۳۸۸ در فهرست میراث طبیعی ایران قرار گرفت.
برای ویزیت ایران عکس بفرستید
نمایش عکسها با ذکر نام عکاس