hero image
بافته های داری (گلیم) در استان آذربایجان شرقی

بافته های داری (گلیم)

با استفاده از دارهای افقی یا عمودی و مواد اولیۀ طبیعی (پنبه، پشم، کُرک، موی بُز، ابریشم) بافته می شوند، مانند: قالی، گلیم، خورجین، جُل اسب، زیلو.