hero image
لاک تراشی چوب در استان مازندران

لاک تراشی چوب

توليد اشیای چوبي مصرفي زندگي روزمره با استفاده از ريشه و تنۀ‌ درختان با ابزار كار ابتدايي و ساده در مازندران