hero image
گلیم بافی در استان کهگیلویه و بویر احمد

گلیم بافی

دستبافته اي با استفاده از الیاف پشمی و پنبه ایی و گاه ابریشمی با رنگهاي شاد و زنده، نقوش هندسي و هر دو روي قابل استفاده