hero image
گیوه بافی در استان کرمانشاه

گیوه بافی

پاي پوشي است ايراني، با الياف پنبه اي خود رنگ براي رويه و كفي چرم، براي زيره