hero image
جوک کاری در استان فارس

جوک کاری

تولید اشیاء با استفاده ازچوب با تُنالیته رنگی متفاوت( گردو، عناب، نارنج، فوفل، توت و...) وایجاد نقوش هندسی بر روی آن با مقطع های مثلث، مستطیل و لوزی