hero image
آئین ها و مراسم زیارتی قره کلیسا در شهرستان ماکو

آئین ها و مراسم زیارتی قره کلیسا

مراسم آئینی عبادی قره کلیسا که به لحاظ سالگرد طاطاووس یکی از حواریون مسیح در این منطقه برگزار می شود،از جمله مراسم اقلیت های مذهبی ارامنه است که از جهات گوناگون دارای ویژگی های مختص به خود میباشد .زمان برگزاری این مراسم بر اساس تقویم شمسی ممکن است هر ساله از 25 تیر تا هفته اول مرداد ماه متغیر باشد .مراسم این ایام طی روزهای پنجشنبه،جمعه و شنبه به اجرا در می آید .با ذکر این نکته که زائران و مسفران از یک روز قبل برای حضور در مراسم و اتراق در چادر هایی که از سوی شورای خلیفه گری ارامنه بر پا شده و یا چادرهای شخصی ،از دور و نزدیک خود را به محل میرسانند .شرکت در مراسم برای ارامنه اجباری نبوده و هر کس تمایل داشته باشد می تواند برای انجام فرایض دینی به صورت گروهی یا افرادی در کلیسا حضور داشته باشد.
زمان برگزاری
16 ژوئیه 2018، ساعت 0:00-27 ژوئیه 2017، ساعت 0:00
25 تیر ماه تا هفته اول مرداد ماه